Πάτρα | Ο δρόμος της ανάπτυξης ανοίγεται για την Δυτ. Έλλάδα