Πάτρα | Εγκρίθηκε το 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Οριστικοποιήθηκε με την έκδοση του επίσημου ΦΕΚ το 5ετές πρόγραμμα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Πάτρα.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στοχεύει στην παροχή ποιοτικών γνώσεων, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτού του κύκλου δραστηριοτήτων και αποτελούν αφενός ένα σταθερό υπόβαθρο της επαγγελματικής υπόστασης των εκπαιδευομένων, αφετέρου προσφέρουν συμπληρωματικές προχωρημένες γνώσεις και ικανότητες, μετατρέψιμες και προσαρμόσιμες στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Σε σχέση με την αποστολή και τους στόχους του ιδρύματος το τμήμα έχει σαφή τεχνολογικό προσανατολισμό, παράγει στελέχη ικανά να συνεισφέρουν στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της περιφέρειας και της χώρας, διατηρεί στενούς δεσμούς με παραγωγικές μονάδες και οργανωμένους κλάδους της οικονομίας, έχει αναπτύξει συνεργασίες με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, δραστηριοποιείται στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης και παρέχει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης.
Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα προγράμματα σπουδών το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών ελληνικών και διεθνών πανεπιστημιακών τμημάτων δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών:
•Μέσω των Κύκλων Σπουδών που εισάγει από το 7ο εξάμηνο σπουδών παρέχει εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας όσο και στις σύγχρονες εξελίξεις των επιστημών της Ενέργειας, της Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών,
•Ανταποκρίνεται σε διεθνή πρότυπα σπουδών και στις ανάγκες των φοιτητών, που ενδιαφέρονται για τους Κύκλους Σπουδών:
(α) Ενεργειακών Συστημάτων
(β) Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
(γ) Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων
(δ) Πληροφορικής
•Εξειδικεύει το γνωστικό αντικείμενο του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ελληνικής κοινωνίας.
Η κατάρτιση του προτεινόμενου προγράμματος έλαβε υπόψη τις οδηγίες της Α.ΔΙ.Π. και έγινε με βάση τα πρότυπα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών που προτείνουν οι διεθνείς οργανισμοί Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) και Association for Computing Machinery (ACM), καθώς και αντίστοιχων ελληνικών και διεθνών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.