Πάτρα | Υπογραφή Συνεργασίας Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και ΣΕΒ Πελοπ/σου και Δυτ. Ελλάδος

Συμφωνία στενής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας υπογράφηκε μεταξύ των δύο φορέων. Οι δύο πλευρές μετά από ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και λαμβάνοντας υπόψη ότι από κοινού ενδιαφέρονται για :
•Την εξοικείωση των νέων επιστημόνων (φοιτητών, μεταπτυχιακών και αποφοίτων) με την επιχειρηματική σκέψη και δράση,
•Τη δικτύωση και σύνδεση της παραγωγής γνώσης με τον επιχειρηματικό κόσμο και τις επιχειρήσεις,
•Την αξιοποίηση της έρευνας και τεχνολογίας που παράγεται, ώστε η ερευνητική γνώση να μετατρέπεται σε παραγωγικό αποτέλεσμα.
κατέληξαν σε μια σειρά δράσεων συνεργασίας.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η εξοικείωση των νέων επιστημόνων και ερευνητών με την έννοια της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού κινδύνου και η ενθάρρυνση τους για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης και συνεργασιών. Ανάμεσα στις δράσεις προβλέπονται:
•Υλοποίηση μαθημάτων Επιχειρηματικότητας εστιάζοντας σε βασικά ζητήματα της έρευνας και της Καινοτομίας. Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) φοιτητών και αποφοίτων για την ίδρυση επιχείρησης.
•Υλοποίηση Σεμιναρίων και παρουσιάσεων από εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και οργανισμών ή και επιστήμονες και ερευνητές σε γενικά ή εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Παρουσίαση στους φοιτητές, μέσω σεμιναρίων ή ημερίδων περιπτώσεων επιτυχημένων επιχειρήσεων (Case studies).
•Διοργάνωση επισκέψεων των φοιτητών του Πανεπιστημίου σε επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς.
•Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής καθοδήγησης για την αξιοποίηση έργων καινοτομίας, την εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας και την κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας ή και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
•Ανάπτυξη Συνεργιών επιχειρήσεων με ομάδες φοιτητών/ τριών για την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς κτλ.
•Διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων ανοιχτών στο κοινό για γενικότερα ζητήματα επιχειρηματικότητας ή για ειδικούς κλάδους επιχειρήσεων ή για την προσέγγιση ζητημάτων σύνδεσης της έρευνας της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
•Διοργάνωση διαγωνισμών για την ανάδειξη επιχειρηματικών προτάσεων – σχεδίων και καθιέρωση βραβείων νέας επιχειρηματικότητας με την συνδρομή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της συνεργασίας οι δύο φορείς, συμφώνησαν ότι από κοινού θα συνεργαστούν για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και πρωτοβουλιών και συγκεκριμένα :
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος αναλαμβάνει το συντονισμό και την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών:
•Αναλαμβάνει να συγκροτήσει με ίδιους πόρους Δίκτυο Ανάπτυξης Καινοτομίας, που θα λειτουργεί ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής των επιχειρήσεων σε έργα εφαρμοσμένης έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και θα αποτελέσει μοχλό βελτίωσης της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την ερευνητική κοινότητα.
•Το Δίκτυο θα λειτουργεί ως καταλύτης για την συνεργατική και εφαρμοσμένη έρευνα, και θα προωθεί τη συμμετοχή συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στα εθνικά προγράμματα της περιόδου 2014-2020 και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα / πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία HORIZON 2020.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα μεριμνά για :
•Την ενθάρρυνση και υποστήριξη των νέων επιστημόνων (φοιτητές και απόφοιτους) που παρακολουθούν μαθήματα επιχειρηματικότητας σε επιμέρους τμήματα, στην αποτύπωση της επιχειρηματικής τους ιδέας και την κατάρτιση ενός συνοπτικού επιχειρηματικού σχεδίου. Σε δεύτερο στάδιο οι φοιτητές ή απόφοιτοι που έχουν δημιουργήσει κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν την πιθανότητα να εξελιχθεί σε μια βιώσιμη επιχείρηση, ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της επιχειρηματικής ομάδας, στο Δίκτυο Ανάπτυξης Καινοτομίας του Συνδέσμου, το οποίο θα προσφέρει ένα οργανωμένο περιβάλλον εκκόλαψης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων.
•Την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης των νέων επιστημόνων (φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, νέων αποφοίτων, ερευνητών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.
•Την καταγραφή και προβολή των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου και την διάχυση αυτών μέσω του Δικτύου στην επιχειρηματική κοινότητα.
•Την ενθάρρυνση των ερευνητών να διερευνήσουν την πιθανότητα εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της ερευνά τους. Σε δεύτερο στάδιο οι ερευνητές που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν την πιθανότητα είτε σύναψης συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων σε υπάρχουσες επιχειρήσεις είτε δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στο Δίκτυο Ανάπτυξης Καινοτομίας του Συνδέσμου στην πρωτοβουλία του Συνδέσμου για την εκκόλαψη καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων.
•Την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της πορείας της συμφωνίας από την πλευρά του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ορίστηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κ Σπύρος Συρμακέσης ενώ από την πλευρά του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, ο Γενικός Διευθυντής, κ Νικόλαος Κοτσώνης.