Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Διαβούλευση Ε.Π Π.Δ.Ε ΕΣΠΑ 2021-2027